การเงินธุรกิจ (Business Finance)

ศึกษาถึงขอบเขตลักษณะบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ  ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ  โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจ การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน  การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  การบริหารลูกหนี้และสินค้า  การจัดทำงบประมาณการลงทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล  ตลาดเงินและตลาดทุน