ข่าวและประกาศ

confirm นักศึกษา/ผู้เรียน เข้าระบบ 22-6-55 9.10 AM ถึง 22-5-59 23.10 PM

 
Picture of Admin User
confirm นักศึกษา/ผู้เรียน เข้าระบบ 22-6-55 9.10 AM ถึง 22-5-59 23.10 PM
by Admin User - Wednesday, 21 June 2017, 3:26 PM
 

ลืม รหัสผ่าน ?  
ทางเลือก 1 คลิก ลืมรหัสผ่าน? ป้อนอีเมล์ที่ นศ. ใช้สมัครเข้าระบบนี้ ระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปให้ที่อีเมล์นักศึกษา

ทางเลือก 2 กรุณาเมล์แจ้ง ชื่อ - นามสกุล  หรือ e-mail  มาที่  attapap.man@mail.pbru.ac.th ครับ

Arunsak Nokseng, Jiraporn Phetyen, Jittave Nata, Narong Chucheep, pla khanitta, prasan phuhomjareon, Satit Chuayounan, siriporn uamsiri, นิติพงษ์ โชติโรจนอนันต์, นิภาพร สิทธิ์กุลชัย, ปณต ขวัญรัน์, ประเจิด แก่นมั่น, พฤกษ์ คงสวัสดิ์, ศรันย์ สภาพ, อนุสรา นพวรรณ 10-09-59

confirm peerawan taimchan, suradet tangphet, tan butprom, มงคลฉัตร มากมี 2-9-59

confirm Kittipong Suwannarut, Prasert Prachprayoon, กานต์ สาสิงห์, กานต์ สาสิงห์, ประเมษฐ์ มุณีแนม, ศตวรรษ สกลกันย์, ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา 4-8-59

 confirm Thanyaphat Siratatnararojana, ชาญชัย สำราญรมย์ 14-7-59 07.10 PM

confirm amonthep sripen, anchana mama, Apirak Kongraktee, Apissada Piyakit, arapan sonsin, Chanakarn Nonthasawatsri, Chonchita Kongjan, chuchat wattanaruk, chuta masja,
iamkang yaowalak, jaruwath bunsith, Jirapha Paenprom, Kannikar Kuan-anant, kanokphon chongphakdi, Kanokwan Thangpranee, kanya lapanikon, kanya srichairat, karun chaivanich, kridtiyaporn chanla, krisana kaewthong,
Isidra Waite, Nantiya Sanguansin, Napah Jane, Nateerat Promsombat, nattapat yimrod, nattawadee malai,
Krit kuson, max senanuch, Nattawut Kongkotchawan, nig_รัตนาภรณ์ p_พูลทอง, nisara preechanandha, nitikorn ngamwilai, nitipat nonjan, nop vita, Palika Wichian, papa papa, pathomwat wongsaward, pathomwat wongsaward, Patumpon Aerawan, Payu Donkaew,
PBRU_kanyarat ketsuriwong, PBRU_สุภัสสรา คุ้มสืบสาย, phisut wanmahachai, phoorisiri meantap, pingping pingping, pitchnaree chuenarrom, pla tyzaa, Pojana wongsathit, porntipa nirote, rkp1234 rkp4321, sainab pusu, saowanee wijittnakan, saranya yoosook, Sarothorn Sa-ardnak, Sataporn Angkamat, Sataporn Angkamat, SBRU-สุพรรณี อินทร์เรือง, SBRU_ลัทธวรรณ นวมนิ่ม, seksan sing, sengaloun sounthaly, sirichai Boonpeng, sirilak hutarom, sorasa SDRSEF, Sorraut Thanyapol, SPBIU_อิสรีย์ โชติเรื่องนภา, SPBRU-kamolchanok Butplab, SPBRU-ธวัชชัย เสนทอง, SPBRU-ธวัชชัย เสนทอง, spbru_ yannapat reanroo, SPBRU_ มนัสชัย, SPBRU_ ศราวุธ, spbru_@hotmail.com ศรศิลป์, spbru_@hotmail.com ศรศิลป์, spbru_arapan sonsin, spbru_arapan sonsin, SPBRU_Duangthida Ounjai, SPBRU_กฤตภาส พลายบัว, spbru_ญาณภัทร เรียนรู้ , SPBRU_ญาณภัทร123 เรียนรู้, SPBRU_ญาณิศา ณัฏฐกุล, SPBRU_ญาณิศา ณัฏฐกุล, SPBRU_ณรงค์ เรืองราย, SPBRUกมลชนก บุตรพลับ, SPBRUพรชิตา ตุ้มกลัด, SPBRUหทัยชนก สนุกใจ, SPBRUอนุชา ทองคำ, SPDRU_อาทิตย์ อำมฤต, SPRBU_ญาณิศา ณัฏฐกุล, SPRU_ชญาดา ดวงภุมเมศ, sukhum khruapinjai, sunan kingwongsa, sunisa kraiyasit, sunpot wanitcharoen, Supattra Seokhum, supkait lomsinsab, suwan panjanon, suwanan nilsrakoo, teerapat sinsuntorn, therapas Sinalaphasomboon, tor huktom, tor liengladok, Wanida Thongpan, wanthanee bumrerrak, Waritsara Chuenarrom, กนกกาญจน์ เวชศิลป์, กนกกาญจน์ เวชศิลป์, กฤษกร นวลมา, กฤษกร นวลมา, กัญญารัตน์ เกตุสุริวงค์, กานต์ดนัย ไชยโย, กิตติศักดิ์ เสาร์แก้ว, ก้องกังวาน บุตรอำคา, คมสันต์ มีลิ, จักรพงษ์ ทองเหง้า, จิตติ เทียนไชย, จิตราภรณ์ อำไพ, จินตนา ชาญสร, จิรภา กรัดเข็มทอง, จุฑารัตน์ พระเมเด, จุราพล ลือชา, ชฎาพร กลิ่นทอง, ชนะชัย นุ่มสุข, ชนัญชิดา เอิบอิ่ม, ชนัญชิดา เอิบอิ่ม, ชนันท์ภรณ์ ธนภัทรบริสุทธิ์, ชลธิชา สังคม, ชัยวัฒน์ พันธ์นันท์, ชูชัย ศรีนวล, ฐาปนี กิตติเมธีวัฒน์, ฐิตินาฎ สัจจะเวทะ, ณรงค์ทรรศน์ เจตน์จำลอง, ณัฎฐนิช อิ่มทรัพย์, ณัฐชา คงขำ, ณัฐพงษ์ อ่อนจันทร์, ณัฐวุฒิ สวัสดี, ณัฐวุฒิ สวัสดี, ณิชภัทร แบบวา, ด.ช ณัฐสิทธิ์ บุญส่ง, ทัศนีย์ วันจันทร์, ทัศนีย์ วันจันทร์, ทัศพล โพธิ์ษา, ทิพย์ชนก โอมานนท์, ทิพย์ชนก โอมานนท์, ธน แต้รุ่งเรือง, ธนกร อวยชัย, ธนทัติ เพชรฎา, ธนพร ธโนศวรรย์, ธนวัฒน์ อิ่มทรัพย์, ธวัชชัย มีทรัพย์, ธวัชชัย มีทรัพย์, ธัญมณี พรมนอก, ธัญมณี พรมนอก, ธีรภัทร นิ่มสมุทร, ธีรวัฒน์ ศรีพรมมินทร์, ธีริศรา คงคาลิมีน, นพ งึด, นภัสกร ชื่นชม, นรภัทร แท่นมณี, นฤมล อินปรุง, นางสาววันทนีย์ บำเรอรักษ์, นางสาวสุปราณี ศรีสะอาด, นายชาลี ทองย้อย, นายภานุวัฒน์ สามกองงาม, นายอาหามะ มะูบ, นิภา สุวรรณฉวี, นุชธิวา สองสาย, นุศาสตร์ บริสุทธิ์, น้ำทิพย์ เข้มกลัด, บรรณวิชญ์ แนวเถื่อน, บุญเหลือ นาคสุข, ปฐวี ประทาน, ปณิตา ทองมาก, ปรเมทร์ พันชะสูตร?, ปรเมทร์ พันชะสูตร์, ปัญญา จริตงาม, ปาณิสรา ใจบุญ, ปิยนพ พุ่มสมบัติ, ปิยวรรณ แสงกับ, ปุณฑริก ดอกป่าน, ปุณฑริก ดอกป่าน, ผาสุก รัตนวงษ์, พชรพล ปลื้มจิตต์, พรชนก โพธิ์ศรี, พัชชราภรณ์ ทองรอง, พัชราภรณ์ อรุณรักษา, พัชริญา พิศชวนชม, พัชรี จันทรวงศ์, พิทักษ์ ชาติภูธร, พีรเดช ผาดศรี, พีรเดช ผาดศรี, ฟ้าพราว พงษ์ปักษา, ภัทราพร เดชเเก้ว, ภาดา ภานุโสภา, ภิรัฐกรณ์ เรืองศิริ, ภูวดล บ่ายคล้อย, มณฑิดา ผลิผล, มณีนันท์ เยทะสง, มาริสา วัฒนชัย, รมิตา เตชะเดช, รมิตา เตชะเดช, รมิตา เตชะเดช, รมิตา เตชะเดช, รมิตา เตชะเดช, รัตนาภรณ์ พูลทอง, ลักขณา พันธุ์แสนศรี, วรัญญา แวงธรรมรงค์, วรัญญา แวงธรรมรงค์, วริศรา ชื่นอารมณ์, วสิกมล ทองมาก, วสิกมล ทองมาก, วสิกมล ทองมาก, วัชราภรณ์ พันธ์คำ, วันทนีย์ บำเรอรักษ์, วันทนีย์ บำเรอรักษ์, วิโรจน์ บุญกล้า, ศรีวรุจิฬา ชาตานันท์, ศุภลักษณ์ ทักษิณ, สมบัติ ถ้วยเงิน, สมโชค ลี้กุล, สวัสดิ์ รอดสาย, สวุรัช ทองปาน, สิรณัฐ โล่ห์ปัญญา, สุขเปรมฤดี เลิศล้ำวิจิตรสกุล, สุดารัตน์ อาสนามิ, สุธาทิพย์ กาญจนกุลพงษ์, สุนันท์ วงศ์ทองเหลือ, สุนิสา โพธิ์ทอง, สุภาวดี บุตรแย้ม, สุรจิตร เรืองศรี, สุริยา ทรัพย์เฮง, สุวรัช ทองปาน, อติวิทย์ ปุณนักขันธ์, อภิชาติ โคตะรุ, อรอุมา ทองทิพย์, อัศว์ สวนจันท์, อาทิตยา สุวรรณ, อาลิยะห์ เวณิตา กอนเดิล, อิสรีย์ โชติเรืองนภา, เกวลี ฉิมช่างแต่ง, เยาวลักษณ์ เคลิ้มฝัน, เสาวนีย์ วิจิตธนาการ, เสาวภาคย์ เสือนวล, เอสทีพี ห้าเก้าสี่ศูนย์, โต้ศรี ปิงป่องช่าา, ไอรดา นกเพชร 22-5-59 23.10 PM

 

confirm Kannika Kilaso, krittanai rackraksa, Paptawan Karnrean, sutthapa audkeaw, suwit p, ชุติมา จันทร์คง, นัชชา ทองสุกนอก, นายอับดุลเลาะ เจ๊ะฮิง, สุพิชฌาย์ ทันวงศ์, เสาวภา ดาปาน 3-3-58 10.20 AM

confirm ชัชชัย ไทยเจริญ, ชัชชัย ไทยเจริญ, ตรีนิธิ บัวพา, ทวี ปิงสุแสน, นัยนา หวานใจ, นางสาวเกษวดี ไชยชนะ, นายธีรวัชร พันธ์นาค, พัชรากุล สำเริญรัมย์, พัสพงศ์ ศรีประเสริฐ, ภานุวัฒน์ คำกองแก้ว, สายฝน รั้งพนาเวศ, สิริรักษ์ โยวะ, สุขวัฒน์ นาคริน, อุษณา ภูไชยศรี, แสงเทียน คำวิชัย 8-2-58 10.20 AM

confirm yutthakan prasoetchanthuek,sunisa panjeen, กนกวรรณ เจริญพร, จารุจิต คชาเศรษฐ์, จารุจิต คชาเศรษฐ์, ชนาพร สุขอนันต์, ชนาพร สุขอนันต์, ณัฐกานต์ ตันสุวรรณ์, มารุต ไขจาระพันธ์, วรลักษณ์ เขียวมีส่วน, สงป้า กากอย, สุวัช วัฒนาสิริวงศ์วิเษศ 10-12-57 3.00 PM

confirm Siraphat Teedej, กวี จำปาบุญ, วนิดา คงมั่น, ศิลาวินี สังข์ทอง 1-10-57 09.10 AM

confirm chaiwut ariyawong 15-09-57 07.25 AM

confirm NONWARIT PRAPROM, somkiat atisrisawatkul, suranee chan, thanawat yodkampan, พลอย พงษ์พูน, ยุวลักษณ์ สว่างวงศ์, ศศิวงค์ คงสำเร็จ, เดชานันท์ รุ่งกัลยาวงศ์ 10-09-57 08.05 AM

confirm Komsan Tantichukiad, Sirikan Yodkaew, ชัยวัฒน์ แย้มแก้ว 15-08-57 08.05 AM

confirm Chaiyatis Kunngern, kanitsin Pholboon, Pat Yupipat, pop ploy, sudthipoj sriphen, worarut sangsri, ขนิษฐา อุุมาลี, ณเดช คุยกะกูมะ, นายธนวัฒน์ คชสุวรรณ, ปาริชาติ ชัยภักดี, ผกาวลิน พวงแก้ว, พิทยา อุมาลี, พิทยา อุมาลี, ละเอียด มีแก้ว, สุจริต สิงหพันธ์ุ, อาภาวรรณ ปิยนสรณ์ 01-08-57 06.45 AM

confirm sakchai chamnong, Tanaporn Rattanasomboon, กัญญา จำนงค์, สุนิสา ศรีสวัสดิ์, อิสสระ หิรัญคำ 26-06-57 13.30 PM

confirm Saranrachata Pratoomtong, Thisarat Sawangsay, thitiyaporn weerapong 23-06-57 14.30 PM

confirm apiwat pantong, mod weraya, ชูสิน หลวงทะโลก, นายไพซอล. เจ๊ะกา 27-05-57 10.30 PM

confirm sureerat preeda, thanapope arannat, กมลชนก ต้นงอ, กรกต พราหมณ์วงค์ 18-05-57 07.30 AM

confirm phit janthaphon, ธนะพล พูลศิริสมบัติ, ธนัย สุระรังสิต, นางสาวมลฑิรา ชูพิชัย 564435008 5644-35/0, รวิสรา 564435114 เล้าโลมวงศ์, รัฐพร ปี่แก้ว, ลีลาวดี พุ่มกระจ่าง, วุฒิชัย 564435150 เดิงขุนทด, วุฒิชัย เดิงขุนทด, ศุภณัฐ เจริญสุข, เฉลิมพร พุ่มจันทร์, เยาวลักษณ์ จันทร์เพ็ง, ไชยวัฒน์ ติ่งตั้งวงษ์,ธนภัทร อยู่กลัด, อภิญญา จิตตาโภคา 29-04-57 15.20 PM

 

confirm ธนัย สุระรังสิต, นางสาวมลฑิรา ชูพิชัย 564435008 5644-35/0, รวิสรา 564435114 เล้าโลมวงศ์, รัฐพร ปี่แก้ว, ลีลาวดี พุ่มกระจ่าง, วุฒิชัย 564435150 เดิงขุนทด, วุฒิชัย เดิงขุนทด, เฉลิมพร พุ่มจันทร์, เยาวลักษณ์ จันทร์เพ็ง 20-04-57 02.20 PM

confirm taweesak triyan, ทิพวรรณ ไวยุวัฒน์ 08-04-57 09.30 AM

confirm nadnicha sangkate, Titipong youyuen, กฤษดา มณีกาศ, กฤษดา พูลสวัสดิ์, กฤษดา มณีกาศ, ณรงค์ชัย รักเจียม, ณัฐพล พ่วงพรม, ณัฐวุฒิ ศรีเสวก, ธนพล แก้วพรายตา, ธนภณ พุ่มไสว, ธวัชชัย ทุมทอง, นาย กันวรุจน์ เอกวัตร, นาย พงษ์ศักดิ์ เปลี่ยนเหมาะ, นาย มนุเชษฐ์ นฤดีศรีอุทัย, นาย วัชพล พ่วงผล, นายณัฐพล กิ่งทอง, นายพงษ์ศักดิ์ เปลี่ยนเหมาะ, นายยุทธภูมิ ทองมี, นายศักดา แก้วคัลณา, นายอังกูร กัณหาเล่ห์, นายไตรทศ จุนเจือ, ปฏิภาณ ต้องประสงค์, รัตนโชติ พลนอก, รุ่งอนันต์ บุรประเสริฐ, วรวุฒิ ขันอาสา, สุเมธี ทำสะอาด, อดิลักษณ์ ชุ่มจิตต์, อนุวัช แหวนทอง ? 4-04-57 09.36  PM

confirm กรวิชญ์ ตั้งธรรม, ธนาธิป สว่างจิตร, ธิเบศย์ รัตนศิลา, นางสาว อนงนาฏ 564435124 บุษษะ 5644-35/1, นางสาวนุจรินทร์ 564435110 564435/1, นางสาวสุธิดา 564435120 564435/1, นาย ต้น สุขวิสุทธิ์ 564435133 55644-35/1, นายจตุรงค์ 564435013 5644-35/0, นายศฤงคาร ตูวิเชียร, นายสหภาพ 564435154 55644-35/1, อลงกรณ์ เนียมศรี, แวอัสมิง กูมีรอ 08.40 AM 1-04-57

confirm leelawadee phumklajang, ต้น สุขวิสุทธิ์, นางสาว อนงนาฏ บุษษะ, นางสาวจิตตรา มั่งสมบัติ 564435102 5644-35/1, นางสาวนันทกร 564435109 564435/1, นายเคน ธีรเดช 564435001 55644-35/1, นายเคน ธีรเดช 564435001 55644-35/1, พงศธร พันชะสูตร์, สร้อยสุวรรณ พานิชเจริญ 26-03-57 09.36 13.00 PM confirm นางสาวนันทกร 564435109 564435/1, นายอภิชาติ 564435157 564435/1 26-03-57 09.36 13.00 PM

confirm Noppadon Wipusanawat, thansika atsawapoom, wirawan rakhom, wiwat permsook, จตุรงค์ หมีไพร, ณัฐชยา วิโรจน์ไตรรัตน์, ธนกร ไชยนิมิตร์, นางสาวจิรกาญน์ ดอนไพรนุช 564435103 5644-35/1, นางสาวธัณย์สิตา 564435003 5644-35/0, นางสาวปริศนา 564435006 5644-35/0, นางสาวอัจฉรา ศรียาภรณ์ 564435125 5644-35/1, นางสาวเกษรา ประเสริฐวรพงศ์ 564435101 5644-35/1, นายกิตติพันธ์ อิฏฐมนากูล, นายเอกชาย 564435159 5644-35/1, ปรัชญา เสือสอาด, รวิสรา เล้าโลมวงศ์, สิทธิชัย564435155 5644-35/1, สุกัญญา เภารัศมี, อธิวัตน์ มากบุญ, ไพซอล เจ๊ะกา apichat rungwandee, nanthkon chuenchom 09.15 27-03-57

confirm หัศติญา ทองวิเศษ 08.05 23-03-57

confirm ณัฐชัย บัวทะเล, ธนาภรณ์ เร่งเพียร, นุรัตน์ ดอกไม้, รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 08.05 23-03-57

confirm  ณัฐชัย บัวทะเล, ธนาภรณ์ เร่งเพียร, นุรัตน์ ดอกไม้ 10.10 18-03-57

confirm นายวรพล แก้วพง 14.30 2-03-57

confirm Thananchai Pongda, Thananchai Pongda, ussanee maspiyavong, ชัยวัฒน์ เกตุพันธ์, ณัฐภัทร ดิวดิว, พิศดา คะสา, สุภาภรณ์ ประสมบุญ 14.00 26-02-57

confirm อาซีมาร์ อาแวมะ 10.00 10-02-57

confirm phatcharin srikonkaew, กฤษณา ก่ำแก้ว, นายบรรพต สกุลนุ่ม, ปวีณา เบียดนอก, ปวีณา เบียดนอก, พิริยะ สาระจิตต์, สนาน รุ่งเรือง, อรรณพ แต่งสง่า, อำนาจ หนูผึ้ง, เมธี ยะรังสี 10.00 22-01-57

confirm ธนิดา วิรุณ, ปัทมาพร พิมพ์แพง, ศุภรัตน์ สายสุวรรณ, อริษา ไลเลิศ, อำนาจ หนูผึ้ง 9.35 8-02-57

confirm ณัฐชา อยู่บัว 10.35 10-01-57

confirm krisada thongkamsai  suwanan suwanpimol, ดวงใจ ปานแก้ว, ศรีนวล ภูมิวราภรณ์ 15.35 23-12-56

confirm narisarat yonpaladyot, apisith yuantrising, boonyanrit ketrat, Boonyanrit Ketrat, narisarat yonpaladyot, natthikan ponpungkit, sasithorn lanin, sasithorn lanin, suphachoke pinyatanabat, suwanan suwanpimol, กาญจนาภา แสงจันทร์, กาญจนาภา แสงจันทร์, จตุพร อุ่นทรัพย์เจริญ, ณัฐพล เอมครุฑ, ณัฐพล เอมครุฑ, ณัฐวดี บัวขวัญแท้, ธีรชัย ไพพิเษฐ, นางสาวดวงใจ ชูจิต, นางสาวปาริชาต ทองสุข, นางสาวสุชาดา คอนหงาย, นายจักรกฤช มาตทิพย์, นายจักรกฤช มาตทิพย์, นายทินกร พลายเปี่ยม, นายเกริกชัย จันทรรัศมี, ปฏิภาณ กลิ่นนิรัญ, ปฐมพร ชุ่มจิตต์, ปฐมพร ชุ่มจิตต์, พงษ์ศธร พลเวียง, รัชดาภรณ์ ทับสี, สุวนันท์ สุวรรณพิมล, หวั่น จันทะสาร, อรวสา ปั้นแตง, อิศเรศ เมืองงาม, อิศเรศ เมืองงาม, อิศเรศ เมืองงาม, เบญจวรรณ จันทร์ปทิว, เบญจวรรณ จันทร์ปทิว, เม้า วงษาราช, เอกสิทธิ์ นาคสุข, เอกสิทธิ์ นาคสุข, โสรญา จับใจ 19.15 09-12-56

confirm ปวีณา อุทุมภา, ปวีณา อุทุมภา, สุธิตา มิ่งเเม้น, อนุกูล วงสามารถ, อนุกูล วงสามารถ 11.00 14-11-56

confirm sasiwimon pengpao, ปนัดดา เทพวัง 11.06 28-10-56

 confirm thiradet srisuwan, จิรัชญา กลิ่นน้ำหอม, ปนัสยา โหมงโก้, ปวีณ์กร ปานรัตน์ 10.20 16-10-56

confirm ณัฐพล พ่วงพรม 13.15 9-10-56

confirm กิตติชัย แสนสุข, กิตติชัย แสนสุข, กิตติชัย แสนสุข, กิตติชัย แสนสุข, จารุวรรณ นาคนงนุช, จีระวัฒน์ มณีนพรัตน์, จีระวัฒน์ มณีนพรัตน์, ณัฐพล แซ่โซว, ณัฐวุฒิ มากภิรมย์, ทรายขวัญ พยัพพฤกษ์, ธนปพล แย้มศรี, ธันย์ชนก ชุ่มแช่ม, นาย นัฐพงศ์ วิเชียรวุฒิชัย, นายศรราม พานชะน้อย, วรยุทธ สังข์ประสิทธิ์, วรยุทธ สังข์ประสิทธิ์, วรยุทธ สังข์ประสิทธิ์, วรยุทธ สังประสิทธิ์, ศรราม พานชะน้อย, ศรัณญา หีดนาคราม, ศรัณญา หีดนาคราม, ศรัณญา หีดนาคราม, ศรัณญา หีดนาคราม, ศรํณญา หีดนาคราม, ศิริโรจน์ เนียมศรี, ศิริโรจน์ เนียมศรี, สิริลักษณ์ นาคสวัสดิ์, สิริลักษณ์ นาคสวัสดิ์, อมรรัตน์ พุ่มพะเนิน, อรสุดา สุดภักดี, เกียรติพงศ์ อินเทียน, เดชา มณีฉัตร, เดชา มณีฉัตร 00.15 24-9-56

confirm kitsana  kumkaew, Namphueng Jaikla, จิรภัทร รักอาชีพ, อำนาจ หนูผึ้ง, อำนาจ หนูผึ้ง 21.30 6-9-56

confirm songsak thamjumrat, กานดา บุตรเกตุ, กำชัย ชุ่มเชื้อ, ณัฐวัตร สุพล, ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส, ทศพร เปลี่ยนแปลง, ธนธรณ์ ชูเเก้ว, ธนวัฒน์ กล่อมลอย, ธนัชพร เสมเถื่อน, ธรรมรัตน์ บุญประกอบ, นรพล เกิดทอง, นาย ศุภกร พัฒกอ, นาย'พัชรพล ยิ่งรัตนะ, นายฉัตรชัย ลำทะเเย, นายธนธร ชูเเก้ว, นายสมพงษ์ ขำเพชร, ปริเยส เปี่ยนห้ารี, พชร กลิ่นนิรันต์, วรัญญู หินชีระนัน, วีรยุทธ แช่มช้อย, วีรยุทธ แช่มช้อย, วีรยุทธ แช่มช้อย, ศราวุธ คล้ายคลึง, สุชาติ พุ่งจะ, สุรพงษ์ มาประเสริฐ, สุรภา เย็นใจ, สุรินทร์ ชวนรัก, เนติ บุญเกิด, เมธี นวสุรกุล, เมธี นวสุรกุล, เอกชัย ปานกลัด 09.10 28-8-56

confirm rattanachai pimsawat, นางสาวสุธาวรรณ จีนเจนกิจ, นายภานุวัฒน์ ศรีสมศักดิ์ 544435/1, นายสมรักษ์ ฟักเถื่อน, ปาริชาติ ชัยภักดี, พัชริดา พิกุลศรี, ศราวุฒิ ม่วงศรี, สาธิต นัท, สุเนตร ทองอนงค์  visit pangand 09.40 22-8-56

confirm Peerasak Rueangchatchawan, ธงชัย หม่องต๊ะ 09.40 8-8-56

confirm ศรราม วง 21.20 23-6-56

confirm ภาณุพงษ์ รุ่งเพียร, สุกัญญา เสริฐศรี 19.40 21-6-56

confirm ธันวา เขี้ยแก้ว 15.00 13-6-56

confirm สุพจน์  อุ่นศรี 15.40 10-5-56

confirm อับดุลอาซัน บือราเฮง, อับดุลอาซัน บือราเฮง 11.50 9-4-56

confirm นางสาวสุพร ช่วงสว่าง 11.10 4-1-56

confirm nittaya lebwan, sunarin suriyamitsathien, ทักษิณ บุญศรี, ทิพวัลย์ สระสำอาง, นางสาวตวงรัตนภรณ  เครื่องทิพย์, นิตยา เลียบวัน, นุชรี  ปรุโปร่ง, นุชรี  ปรุโปร่ง, ประภัสสร เตี้ยแจ้, ปิยะดา พลอยงาม, ปิยะดา พลอยาม, พรสุดา  สังข์เพรียง, พิชิต พูลสวัสดิ์, วันวิสาข์ แสงจันทร์, ศิริลักษณ์ สังวาร, เปมิการ์ เสฐวนิช, ไชยยันต์ เพ็ชรปานกัน, ไชยยันต์ เพ็ชรปานกัน 17.45 22-3-56

 

confirm yursakorn junnarong, จินตนา พงษ์สีดา, ทศพร โกวิน, นายอมร จันทร์จ้อย, วรรณสิกา จงดี, ศรัญญา สุริรมย์, อมร จันทร์จ้อย 21.50 10-3-2556

confirm NANON THONGPEANG, NANON THONGPEANG, natapong sunknak, นฤเบศ คำโคม, นฤเบศ คำโคม, นายชับวัฒน์ งามศิริ, นินนาท บุญยี่เซ่ง, รุจน์ บุลนิกูล 10.15 15-3-2556

confirm ชุติมา ตรีสุคนธรัตน์ 21.20 12-3-2556

confirm sunisa dokmai 11.50 6-3-2556

confirm lalita whongpol 12.10 28-2-2556

confirm patcharee thoongkaew 19.10 21-2-2556

confirm pongchanun auikasiwattana, กิตติกร อังกระโทก, พนิดา ชรองฤทธิ์ 13.50 19-2-2556

confirm fang wanwisa, เพชร จอมเพ็ชร 21.15 17-2-2556

confirm ก้อย บัวคำ, ปริวรรต ฤทธิ์เดช 20.22 13-2-2556

confirm rattiya suriya, พฤทธิพงษ์ ทรัพย์มงคล 22.30 4-2-2556

confirm วสันต์ กานต์วรรัตน์ 15.15 19-1-2556

confirm nu bao 15.40 16-1-2556

confirm weera srijunram, กมล คำหอม, ธนกฤต เกตุไขศรี, นพวรรณ เทพารักษ์, นวพล พุ่มจันทร์, นายวีรศักดิ์ ศรีจันทร์งาม, ศรราม ชุ่มกมล, ศักรินทร์ ดิษฐจิต, สันติ แก้วกล้าว, อนิรุตน์ เกตุมณี, อนุชิต หอยทอง 22.05 13-1-2556

confirm piyasak chomchan, ทนงเดช ช่วยสงเคราะห์, ทนงเดช ช่วยสงเคราะห์, รัฐพล รูปิยะเวช 10.35 9-1-2556

confirm อนงค์นาฏ เหมือนจันทร์ 17.35 29-12-2555

confirm ณฐพร ชาวลุ่มบัว  15.40 16-12-2555

confirm Jutiporn Intanin, ทิพวรรณ เปลี่ยนมอญ, สราวุฒิ เชาวสกู, สุนิสา วิเศษสิงห์ 19.30 30-11-2555

confirm suwat saeton 16.40 27-11-2555

confirm sai guttapan, เชิดศักดิ์ รอดประเสริฐ 17.00 17-11-2555 

confirm thawachinee sangkhunchai, ubon athittan 14.00 6-11-2555 

confirm ประภารัตน์ วิเศษเนตร 10.00 26-10-2555 

confirm Amara Wannathong, katana wonglakhon, wannaporn chaisri 20.45 15-10-55 @PBRU.

confirm จำรักษ์ ขวัญนิมิตร 15.00 26-9-55 @PBRU.

confirm Kanthima Tiraphoo 15.00 26-9-55 @PBRU.

confirm อาภาพร จุ้มเขียว 09.00 19-9-55 @PBRU.

confirm pattarapa wassuwan 10.00 17-9-55 @PBRU.

confirm บัณฑิต เนียมศรี, ปรวริศา สุพล, ปวริศา สุพล, พงศทร เล็กนพรัตน์, พีระพล เรืองเดช 10.00 10-9-55 @PBRU.

confirm wanida wanim, Weerawat Duangyai, ธิติวุฒิ ทับทอง, นาย จักรกฤษณ์ มั่นคง, นาย จักรกฤษณ์ มั่นคง, นายวีรยุทธ แสงรุ้ง, นิราวรรณ ชิดเดือน, นิสาชล เพ็ชรน้อย, นุชจรี แสงจัน, วนิดา วัฒนิ่ม, วนิดา วัฒนิ่ม, ศศิธร ศูนย์กลาง, เจษดา เจริญวงศ์  09.30 6-9-55 @PBRU.

confirm intharawong ammaril, ภัสสร นิลคง,  patcharee chuemchit, Thadarat Thammapimuk, watchara meepanya, นายอินทรวงศ์ อำมฤต, ปวริศา สุพล, พีระศักดิ์ แพสิน, รณชัย ชุมโชติ, สุดารัตน์ พละกุล, อัจจิมา เติมยศ ? 10.30 3-9-55 @PBRU.

confirm Apassara Thavorn, ariya khamkrob, ariya khamkrob, Jirawat Kemglad, Miss. Passorn Nilkong มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, numphueng chuemchit, patcharee chuemchit, patcharee chuemchit, vladivoj letita, ชลธี พูลสวน, นางอรอุมา เรืองจุ้ย, นาย บูรณัติ ลิบลับ, นายธีรวัจน์ ภักษา, นายประพันธ์ อ่างแก้ว, นายพิศาล เพชรคง, นายสุชาติ เข็มทอง, นิภากร ธรนิล, นิภากร ธรนิล, นิภากร ธรนิล, ภาคภูมิ แก้วอำไพ, สุทัศน์ เจริญศรีสุข, เกตุสุดา แอบทิพย์, เจษฎา เจริญวงค์, ไอศุรย์ อากาศเมฆ 13.30 29-8-55 @PBRU.

confirm katcha daerrom, natapong cheawchoophant, TEERAPONG NOMWAI, thaweesak thadkaew, wanida wanim, กันธาดา เลิศผสมสิทธิ์ , จุดารักษ์ สว่างวงศ์, ชาคริต เสียงใหญ่, นายณัฐพัฒน์ สุชาตวุฒิ, บุษกร ศิลภมร, ปานตะวัน ณ สงขลา, พีราวิทย์ จันทร์ดี, ภูษิต กุลฑล, วัฒนากร นามประมา, ศักดิ์ดา ยืนยง, ศุลีพร พึ่งมี, สุดารัตน์ สิทธิขำ, หงส์หยก อุ่นศรี, อรอนงค์ กาฬสมุทร, เรืองศักดิ์ พิมพ์สอาด, โอภาส มิตรดี, โอภาส มิตรดี ? 10.30 24-8-55 @PBRU.

confirm burnant liblab, kaewnapa jasorn, leighth andrejeen, Siriporn Choeichit, wipa kikaw, wisut chaowarit, กาญจนา ทองใบ, กิตติณัฏฐ์ ทัศนารมย์, จิณณวัตร วรสิงห์, จิรสิน พัฒนปณชัย, จุดารักษ์ สว่างวงศ์, จุดารักษ์ สว่างวงศ์, ชนาพร กระแสโท, ณรงค์ศักดิ์ อินช่วย, ณัฐสุดา เกตุเลขวัตร, นางสาวชนิญาดา ภู่ระหงษ์, นาย คัธฌา เดชอารมณ์, นาย พรรษกร ตุ้ยวงศ์, นายณัฐนนท์ ว่องนิมิต, นายอนันต์ วัดนครใหญ่, นิกร มีแก้ว, นิราวรรณ ชิดเดือน, นิสาชล เพ็ชรน้อย, ปราโมทย์ คงรอด, ปวีณา บัญญัติ, ภัทรา นาคสิงห์, ลักขณา ขัดมัน, วนิดา วัฒนิ่ม, วรากร แสงพยับ, วิราวรรณ คำแก้ว, วีระวัฒน์ ดวงใหญ่, ศิริมาส แก้วโกสุม, ศิริมาส แก้วโกสุม, สถาพร ยอดภูบัญ, สวรรยา จันทะคำภา, สิทธิชัย ไกรยวงษ์, สุวัจนา มาลัย, สุวัจนา มาลัย, อนัน เงินลาภรัตนา, อนุชิต นนทรี, อรสา บุญหรรษา 17.30 20-8-55 @PBRU.

confirm Tawatchai Jaikliang, ชัย สุวรรณ, นายนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปนัดดา ชุมมา 12.30 7-8-55 @Panakornsriayuttaya Province

confirm sasi deekarn 18.30 30-7-55

confirm ณฐา เรืองทิพย์, รพีพรรณ อินทรเกตุ, ศิรินทิพย์ เอี่ยมศิริ  09.30 21-7-55

confirm คมสันต์ ดวงศิริ 15.30 14-7-55

confirm 7557151 nittayachit, sirimon kankacha, กมลรัตน์ พูลน้อย, ธีราภรณ์ จันทร์แฝก, ปิยธิดา หล้าแหล่ง, รัตติกาล หมู๋หาญ, วิภวา เฉลิมจันทร์, ศิรประภา แย้มกล่ำ, สุชาดา บัวอ่อน, เจนจิรา แก้วมนูญ 07.00 13-7-55

confirm sakon promsri 14.15 9-7-55

confirm อดิศักดิ์  อุดมสุข 11.00 7-7-55

confirm นางสุณี ชาติรัมย์, ศานติ แสนพรม 11.00 5-7-55

confirm ณัฐชัย อินทราพงษ์, อดิศร สัมฤทธิ์ 21.40 2-7-55

confirm Rachatha Faungsuwan, นพดล ยุปูลา 18.00 1-7-55

confirm pornthawarn kaewluang, reywadee bootkrajang, sawitree bbb, วรารัตน์ นิมิตรภูวดล, ศิรประภา แย้มกล่ำ, อภิชาติ หอมหวล, อังสุดา แอบเอี่ยม 16.30 30-6-55

confirm ฤดี สว่างโลก, เมลิสา เรนทร์ สถาน, เมลิสา เรนทร์ สถาน 19.30 27-6-55

confirm sumarin poungsoison, เกษสุฎาพร ศิริวงศ์ 16.30 27-6-55

confirm  10 คน  23.30 26-6-55

confirm Pennapa Sripraya, ภิมาย พึ่งแรง   19.30  25-6-55

confirm วิภาดา อ่ำแสง   22-6-55   20.30  

-----------------------------------------------------------------

นักศึกษา/ผู้เรียน เข้าระบบ 22-6-55   9.10 AM 22-6-55

confirm jiracha oumkua, Karaket Srisombat, mutita glinphoglub, Porntip Thuengmuean, จิรพร พุ่มสมบัติ, จีรนันท์ เกตุงาม, ชุติมา อินทยงค์, ชุลีกร หยกสุริยันต์, ตนุภัทร กลิ่นอุบล, ธัญญาวัฒน์ การะเกตุ, ธีรพร เลาหอนันต์ชัย, นางสาว สายชล สุดารักษ์, นางสาวปภาวรินท์ จีนทอง, นาย ทวีศักดิ์ รสอุทิศ, บุษบง ดังแสง, พจนีย์ ทุกข์วินาศ, ภาวิณี เนียมทอง, ภูริชญา นิ่มนวล, ยุพา หรั่งวัตร, ยุพิน กลิ่นนาค, รัตติยากร ล้ำเลิศ, วรรณนิภา ชิวปรีชา, วันวิสา ม่วงปั้น, วิภา ช้างแก้ว, วิไลวรรณ สังข์พุก, ศรีสุดา กาญจนากร, ศิริลักษณ์ ศรีเวียง, สุขกัญญา สุวรรณรัตน์, สุพัตรา สังข์พรมทัด, สุวรรณา หอมจันทร์, หทัยชนก มูลมงคล

 ------------------

นักศึกษา/ผู้เรียน เข้าระบบ 27-01-2017 01.00 PM

Confirm aphipon songtham, channarong yangyaem, Chusana Kannathep, Janjira Deeragsa, janjira wankam, Jirawan Ruangaram, kanyanat atayakun, Kunyanee Simma, Nichapa Nampaksa, Nitchakarn sonpray, pimchanok munkaew, Piyanan Srisom, Rungthiwa Jungson, Sakawan Oonnom, sangarun kaewcham, Thitirat Saengchan, tippawan puttajak, walee moraa, กรกช คิดตรึก, กัลยารัตน์ ประสพนุช, กาญจนา เขียวมณี, จักรกฤษณ์ ศรีจันทร์, ชูศักดิ์ แก้วเกิด, ญาณวุฒิ ชาโรจน์, ณัฐพล ดินแดง, ดิศรณ์ เปรมปรีดิ์, นภัทร ชัยทวีพรภัทร์, บุศรินทร์ สิมาขันธ์, บุษยา บุญญาหาร, บุษยา บุญญาหาร, ปกรณ์ จิตประสพเนตร, ปนัดดา ทองคำ, พรนัชชา แก้วเกษ, ภานุมาศ อินทร์หนุน, มานะ สุริโย, ศศิกานต์ สบู่ม่วง, ศุภกร จันทร์ชูกลิ่น, สันทนีย์ เขตต์สกุล, สามารถ นิลกัน, สิริรักษ์ ม่วงแสง, สุกานดา ราชไชย, เนติพงษ์ พ่วงกลิ่น

นักศึกษา/ผู้เรียน เข้าระบบ 01-03-2017 10.46 AM

Confirm Apichai Phuwarak, Phiyarat Nokjun, sutapong chitthep, thitaporn sangpoo, กันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข, ภาสกร ชัยกิจ, วารุ ยะ, สุธาสินี ศรีเมือง ?

21-06-2017 Confirm Soontorn Choosenpom, suthee pasan, ชนากาญจน์ สอนเจริญ, ปวีณา บุญกันยา, เพ็ญศิริ โพนงาม


ลืม รหัสผ่าน ?  
ทางเลือก 1 คลิก ลืมรหัสผ่าน? ป้อนอีเมล์ที่ นศ. ใช้สมัครเข้าระบบนี้ ระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปให้ที่อีเมล์นักศึกษา

ทางเลือก 2 กรุณาเมล์แจ้ง ชื่อ - นามสกุล  หรือ e-mail  มาที่  attapap.man@mail.pbru.ac.th ครับ