โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ศึกษาเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล การจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูล หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่ การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ การทำแบบฝึกหัดประจำบท  การพิมพ์ดีดสัมผัส ความเร็ว 25 wpm และฝึกปฏิบัติการใช้งานโปแกรมทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การจัดการไฟล์ การปัองกันไวรัส โปรแกรมทางด้านกราฟิกเบื้องต้น

ศึกษาความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology: IT ) และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข ( Digital Society) และยุดแห่งปัญญา ( Intellectual Society) ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ ( Database Management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer and Networking) เช่น LAN, WAN, Internet, Intranet ฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดีย ระบบ Video on Demand ระบบ Virtual Reality ฯลฯ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ การควบคุมและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุดข่าวสารข้อมูล