สาขาวิขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี

โครงสร้างของคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โครงสร้างของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรม ระบบตัวเลขที่จำเป็นในระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบผังงาน (Flowchart) การเขียนโปรแกรมตามผังงาน การวิเคราะห์โปรแกรมพื้นฐาน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานสำหรับงานด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ศึกษาหน่วยและมาตรฐานการวัด  ความคลาดเคลื่อน   เครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสตรง    เครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับ   บริดจ์กระแสตรง    บริดจ์กระแสสลับ  ออสซิลโลสโคป  อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์  

คำอธิบายรายวิชา

          เรียนรู้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ในระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการศึกษาและการวางแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ศิริพันธุ์  วิชัยดิษฐ

คำอธิบายรายวิชา

          โครงสร้างของคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โครงสร้างของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรม ระบบตัวเลขที่จำเป็นในระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบผังงาน (Flowchart) การเขียนโปรแกรมตามผังงาน การวิเคราะห์โปรแกรมพื้นฐาน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานสำหรับงานด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบมีโครงสร้าง (Structure Programming)ตั้งแต่ระเบียบวิธีการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ชนิดข้อมูล คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม การใช้ฟังก์ชัน การส่งข้อมูลระหว่างฟังก์ชันในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนถึงการจัดการไฟล์

ในการศึกษาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับโปรแกรมระบบ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะทำหน้าที่จัดการและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งจะพบว่าการที่จะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรมระบบ


ศึกษาความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข (Digital Society) และยุดแห่งปัญญา (Intellectual Society) ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database Management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer and Networking) เช่น LAN, WAN, Internet, Intranet ฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดีย ระบบ Video on Demand ระบบ Virtual Reality ฯลฯ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ การควบคุมและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุดข่าวสารข้อมูล

อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ ดร. ปาณิศา   แก้วสวัสดิ์