วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ์ของสัตว์ หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัยและความเพลิดเพลินรวมถึงการบำบัดโรคของมนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตรแบบผสมผสานรูปแบบต่างๆ การเลี้ยงสัตว์ร่วมกันเพื่อใช้มูลสัตว์เป็นอาหารหรือการเลี้ยงสัตว์

ความหมายความสำคัญของการลี้ยงโคนม พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ อุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไข โรงเรือนอุปกรณ์ หลักการจัดการฟาร์มและวิธีปฏิบัติงานในฟาร์ม สรีรวิทยาและการหลั่งน้ำนม ระบบการสืบพันธุ์ และการผสมพันธุ์ กระบวนการย่อยอาหาร โภชนาการอาหาร ชนิดอาหารสำหรับการเลี้ยงโคนม ปัจจัยที่ควบคุมการกินอาหาร ความสัมพันธ์ของอาหารต่อผลผลิตนม สารพิษและเชื้อรา รวมถึงโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงโคนม