ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (Ph.D.)