บริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

MS. LMS.

ระบบจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ  http://mslib.pbru.ac.th/moodle

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการสรรหาและคัดเลือก  การพัฒนาฝึกอบรม  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์