ประวัติศาสตร์จีน (CHINESE HISTORY) (อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง)

ภาษาจีนเบื้องต้น 1 (อ.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง)

ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ด้าน ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น โดยการเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม 400 คำ

ศึกษาระบบการเขียนภาษาจีน ระบบการออกเสียงสัทอักษรพินอิน โดยเน้นให้ออกเสียงตามแบบมาตรฐาน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบ คำถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้