คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

                 พ22102 พลศึกษา 3                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

                       ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล การ เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม การเล่นกีฬาตามถนัด การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬา ประเภทบุคคล ประเภททีม         มีมรรยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นกีฬาแต่ละชนิดกีฬา นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์ใช้กลวิธีการรุกและป้องกัน ให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขัน และทำงานป็นทีมจนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รู้จักการ ออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สุขภาพจิต มีจิตใจ อารมณ์ สังคม จิตสาธารณะที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยใช้ทักษะชีวิตเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจการแก้ปัญหา เมื่อเผชิญอันตรายในสถานการณ์ ที่คับขัน

 รหัสตัวชี้วัด 

พ 3.2 ม.3/1-3

 พ 3.2 ม.3/1-5 

พ 4.1 ม.3/4-5 

รวม 10 ตัวชี้วัด

ศึกษา เรียนรู้ ความสำคัญ ของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่มีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ การดูแลรักษาระบบระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้ทำงานปกติ ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค การป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติด การสื่อสารให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
ศึกษา เรียนรู้ การเคลื่อนไหวกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสาน ทั้งแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนที่ และการใช้อุปกรณ์ประกอบ การเคลื่อนไหวประกอบเพลง การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นและกีฬา การเล่นวิ่งชักธง วิ่งเปี้ยว กรีฑา และวอลเลย์บอล การใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา การนำความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการ ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้ ประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผนและเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ การเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีมที่ชื่นชอบ และสามารถประเมินทักษะการเล่นกีฬาของตน วิธีการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬา กฎ กติกา ในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล การเล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปรับปรุงสมรรถภาพ ทางกายและเสริมสร้างสมรรถภาพตามผลการทดสอบ
โดยใช้ทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ ลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์ตัดสินใจ อภิปราย สรุป ทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
เห็นคุณค่า ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพที่ดี ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของการกีฬา