ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างบูรณาการ เพื่อการสื่อสารอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน ศึกษาการอ่านออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิ ประมาณ 20 ตัว และโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน และคำศัพท์ประมาณ 350 คำ