ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแกรนท์ไมล์สโตน เพิร์ทและซีพีเอ็ม  การประมาณเวลาทำงาน  เวลาเสร็จโครงการ เวลาล่าช้า เวลายืดหยุ่นและสายงานวิกฤต การหาค่าความน่าจะเป็นที่โครงการจะแล้วเสร็จ