ศึกษาความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology: IT ) และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข ( Digital Society) และยุดแห่งปัญญา ( Intellectual Society) ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ ( Database Management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer and Networking) เช่น LAN, WAN, Internet, Intranet ฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดีย ระบบ Video on Demand ระบบ Virtual Reality ฯลฯ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ การควบคุมและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุดข่าวสารข้อมูล