ทฤษฎีแนวคิดและวิธีการวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การนำขั้นตอนต่างๆ  ได้แก่  การเลือกปัญหาวิจัย  การกำหนดจุดมุ่งหมาย  ตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การเลือกออกแบบวิธีวิจัย  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเขียนเค้าโครงวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอและการประเมินโครงการวิจัยในงานการจัดการอุตสาหกรรม