ศึกษาบทประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การวิเคราะห์ต้นทุน  แบบจำลองทฤษฎีผลเลิศ การโปรแกรมเชิงเส้น  การวิเคราะห์ข่ายงาน  ทฤษฎีเกมส์  ทฤษฏีแถวคอย