คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ศึกษาเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล การจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูล หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่ การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ การทำแบบฝึกหัดประจำบท  การพิมพ์ดีดสัมผัส ความเร็ว 25 wpm และฝึกปฏิบัติการใช้งานโปแกรมทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การจัดการไฟล์ การปัองกันไวรัส โปรแกรมทางด้านกราฟิกเบื้องต้น