5712304 มาตารฐานและการบริหารคุณภาพในอุตสากรรม

(Standard and Quality Management)

คำอธิบายราชวิชา

     ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ชนิดของมาตรฐาน เครื่องหมายมาตรฐานที่นำไปใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ เช่น JIS,BS,ASTM ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม ในระบบ ISO ต่างๆ เช่น ISO 14000,ISO 18000 ฯลฯ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายพานิชน์ที่เกี่ยวข้อง าตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ