5513502 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

คำอธิบายราชวิชา

     ศึกษาหลักการ และวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการโดยเน้นให้เห็นวิธีปฏิบัติในกิจการลักษณะต่างๆ กับศึกษาถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทางสถิติที่นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ