ศึกษาเทคนิคการบริหารและทฤษฎีการจัดการ  การบริหารโครงงานขนาดใหญ่การวิเคราะห์ระบบงานและโครงงานที่อิงข้อสนเทศจากคอมพิวเตอร์  การจัดระบบสำนักงานอัตโนมัติ การบริหารระบบข้อมูลในสำนักงานสมัยใหม่