การเพิ่มผลิตภาพในงานก่อสร้าง เทคนิคและวิธีการวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพ การบันทึกและวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อปรับปรุงเทคนิคการทำงาน และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานหรือผลิตภาพของบุคลากรหรือในโครงการ  เพื่อเพิ่มผลิตภาพโครงการและการก่อสร้างแบบลดความสูญเสีย (Lean Construction)