ศึกษาหลักการ วิธีการและวิธีปฏิบัติ  ในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ  โดยเน้นให้เห็นวิธีปฏิบัติในกิจการลักษณะต่างๆ  และศึกษาถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทางสถิติที่นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้าและการบริการ