คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเข้าใจโครงการส่วนพระองค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ โดยเน้นถึงพระราชประสงค์ กระบวนการคิดและขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การวิจัยและพัฒนา จนกระทั่งได้ผลผลิตเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม บทบาทของเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทย กระบวนการในการสาธิตเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสู่ประชาชนในวงกว้าง สังเคราะห์และเสนอโครงการพัฒนาที่สอดคล้อง และสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน

     เพื่อให้เข้าใจพระราชประสงค์ และน้ำพระราชหฤทัยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เข้าใจกระบวนการคิดการวางแผนและกระบวนการวิจัยและการพัฒนาของพระองค์ท่าน สามารถเสนอแนวทาง หรือโครงการที่สานต่อพระราชปณิธานในการพัฒนา และการจัดการเทคโนโลยีตามรอยพระยุคลบาท ให้บังเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความตระหนักที่จะคิดปฏิบัติ และพัฒนาเพื่อสนองพระราชดำริให้สมกับเป็น "คนของพระราชาและแหล่งปัญญาของแผ่นดิน" ดังนาม พระราชทาน "ราชภัฎ" ที่ได้รับ

อาจารย์ผู้สอน ดร.สมสุข  แขมคำ