คำอธิบายรายวิชา

    ทฤษฎี : งานเชื่อมไฟฟ้าและงานเชื่อมแก๊สชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบงานเชื่อม วิธีการใช้งาน ความปลอดภัย การบำรุงรักษา การเชื่อมโลหะประเภทนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อลูมิเนียม ทองเหลืองและสแตนเลส ฯลฯ

    ปฏิบัติ  : ฝึกการเชื่อมไฟฟ้าและแก๊สตามทฤษฎีที่ได้ศึกษาและฝึกเชื่อม ใช้เครื่องมือชั้นสูงในงานเชื่อม

อาจารย์ผู้สอน ผศ.อุทัย  ผ่องรัศมี