คำอธิบายรายวิชา

          การทำนายโหลด การเลือกชนิดของโรงจักรและจำนวนหน่วยผลิต โรงจักรไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ดีเซล ไอน้ำ กังหันก๊าซ และความร้อนร่วม นิวเคลียร์ พลังน้ำ การออกแบบโรงจักรไฟฟ้า การร่วมกันจ่ายโหลดของโรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ และไอน้ำ อุปกรณ์หลักของโรงจักร อุปกรณ์ควบคุม และการเชื่อมต่อโรงจักร อุปกรณ์ป้องกันโรงจักร เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร พลังงานทดแทน

อาจารย์ผู้สอน อ.ชาญยุทธ์  อรุณสวัสดิ์