คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการและโครงสร้างพื้นฐานของภาษาซี และฝึกเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สราวุฒิ  เชาวสกู