คำอธิบายรายวิชา

          ฟังก์ชันมาตรฐานและเรขาคณิตวิเคราะห์ เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ใช้งาน การอินทิเกรตและการประยุกต์ใช้งาน

อาจารย์ผู้สอน อ.กฤษณ์  ไชยวงศ์