คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์ม ฏฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์แบบโนด การวเคราะห์แบบเมส ทฤษฎีซุปเปอร์โพซิชัน ทฤษฎีเทวินิน ทฤษฎีนอร์ตัน และเทคนิคการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ คุณลักษณะและผลการตอบสนองของวงจรที่มีตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ ศึกษาการวิเคราะห์วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า และหม้อแปลง

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิชิตา  ตุงคัษฐาน