คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิธีการค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาการอ่านและความเข้าใจในงานด้านอุตสาหกรรม ฝึกการนำเสนอและการเขียนรายงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน ดร.สมสุข  แขมคำ