คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด ในกระบวนการควบคุมแบบลำดับ การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์ การฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือและกระบวนการศึกษาเครื่องควบคุมแบบลำดับที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้ การเขียนภาษาคำสั่งบูลีน แลคเตอร์ไดอะแกรมและภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุม หลักการเลือกใช้อุปกรณื เครื่องมือและระบบควบคุมให้เหมาะสมกับการทำงานในแบบหรือลักษณะต่าง ๆ

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.เที่ยง  เหมียดไธสง