คำอธิบายรายวิชา

          อุปกรณ์เขียนแบบและการใช้ การประยุกต์รูปเรขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบออร์โธกราฟิกและการสเก็ตช์ การกำหนดขนาดมิติและโน๊ต ภาพฉายออร์โธกราฟิกของจุดเส้นระนาบและรูปทรงการเขียนภาพ การเีขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลีค และการสเก๊ตซ์ ภาพตัดและข้อตกลงทางปฎิบัติแบบและกระบวนการผลิต การกำหนดขนาดมิติของรูปลักษณ์มาตรฐาน ตำแหน่งและความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตเกลียวสกรู อุปกร์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่ม และสไปลน์ หมุดย้ำและการเชื่อม เฟือง สปริง การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้ง และอื่นๆ แนะนำการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ดวงฤดี  ชูตระกูล , อาจารย์กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี