คำอธิบายรายวิชา

          ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) การบิดของเพลาความเค้นในเพลาและมุมบิด ความเค้นในคานเนื่องจากโมเมนต์ดัด แรงเฉือนและโมเมนต์บิด ความเค้นเฉือนในคาน ความเค้นและความเครียดระนาบ วงกลมของโมห์ เกณฑ์ความเสียหายแบบคราก และโลกหะเหนี่ยว ความเค้นในถังความดันผนังบาง สมการอนุพันธ์ของเส้นอีลาสติค การหาความโก่งของคาน ความเค้นผสมพลังงานจากความเครียด การประยุกต์ทฤษฎีของคาสกิลิอาโน ทฤษฎีของเสายาว