คำอธิบายรายวิชา

          คำจำกัดความพื้นฐาน โรงผลิตกำลังที่ใช้ความร้อน อุณหพลศาสตร์ วัฏจักรและกระบวนของไอน้ำเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ อุปกรณ์ประกอบสำหรับหม้อกำเนิดไอน้ำ การปรับสภาพและการให้ความร้อนกับน้ำเลี้ยง เครื่องจักรไอน้ำ กังหันไอน้ำ อุปกรณ์ควบแน่นไอน้ำ อุปกรณ์ดราฟ ปล่องและพัดลม การควบคุมมลภาวะจากก๊าซเสียเครื่องยนต์สันดาปภายในกังหันก๊าซ และโรงจักรผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน จากพลังงานนิวเคลียร์ การควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงจักร การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์