คำอธิบายรายวิชา

         ประเภทของกลศาสตร์ของไหล มิติและหน่วย ความหนืด แรงที่กระดำต่อพื้นผิวของวัตถุ ความเค้น สมบัติของความเค้น ของไหลสถิต การแปรเปลี่ยนความดัน แรงที่กระทำบนพื้นผิวฦโค้ง วัตถุจมวัตถุลอย ความเร็วความเร่งของวัตถุที่ไหล การควบคุมอัตราการไหลโดยปริมาตรและมวล โมเมนตัมเชิงเส้น สมการความต่อเนื่อง สมการเบอร์นูลลี่ ลักษณะการไหลของไหลภายใน ท่อปิดแบบต่าง ๆ การสูญเสียภายในท่อและอุปกรณ์ การไหลของของไหลผ่านหัวฉีดและดิฟฟิวเซอร์ การต่อท่อแบบอนุกรมและแบบขนาด การไหลของของไหลในช่องทางน้ำเปิด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี