คำอธิบายรายวิชา

          กระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อมวัสดุ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก การปรับปรุงและการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือของกระบวนการผลิต เทคนิคในการหล่อ และค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต