คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาชนิดของระบบไฟฟ้าแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ วิธีการเดินสายแบบต่าง ๆ การคำนวณกระแสลัดวงจร และการป้องกันกระแสเกิน หลักการออกแบบ บริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับ ระบบสายดิน วงจรมอเตอร์ ระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าคาปาซิเตอร์ แหล่งจ่ายไฟสำรอง การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศับ โรงแรม โรงงาน ธุรกิจการค้า ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยโรงแรมโรงงาน ธุรกิจการค้า

อาจารย์ผู้สอน ผศ.พิศิษฐ์  บุญรอด