คำอธิบายรายวิชา

          การวัด ศึกษาหน่วยและมาตรฐานการวัด ความคลาดเคลื่อน เครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับ บริดจ์กระแสตรง บริดจ์กระแสสลับ ออสซิโลสโคป อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ และสัญญาณรบกวน

อาจารย์ผู้สอน ผศ.พิศิษฐ์  บุญรอด