คำอธิบายรายวิชา

          การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม การจำลองแบบทางไดนามิกส์ การกำหนดตำแหน่งข้อมูล การใช้ดิจิจทอลคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบคำนวณระบบไฟฟ้า งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน ผศ.พิศิษฐ์  บุญรอด