คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การจัดการหน้าจอ การกำหนดสเกลและขนาดกระดาษเขียนแบบมาตรฐาน การป้อนค่าแบบต่าง ๆ คำสั่งและฟังก์ชัน วัตถุ การกำหนดเลเยอร์ การกำหนดตัวอักษร การใช้เส้น การบันทึกและการแก้ไข การพล็อตงาน การเขียนแบบงาน 3 มิติเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ราเชณ  คณะนา