คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติ เทคนิควิธีการแปลความหมายทางสถิติ การวางแผน การจัดทำสถิติ และการนำเสนอในการแก้ปัญหา วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลและการตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ยุทธ  ไกยวรรณ์