คำอธิบายรายวิชา

          วิวัฒนาการของการสื่อสาร ควาหมายของข้อมูล คลื่นรบกวน และคลื่นแทรกแซง หลักการมอดูเลชันและเครื่องส่งแบบต่าง ๆ วงจร และหลักการทำงานของเครื่องรับชนิดซูเปอร์เฮทเทอโรดายน์ฟรีเควนซีและเฟสมอดูเลชัน การลดเสียงรบกวน พัลส์มอดูเลชัน ระบบรหัส การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุผ่านบรรยากาศ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารด้วยแสง ระบบการสื่อสารต่าง ๆ

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วีระยุทธ  รัตนศิริวัฒน์