คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดและวัฎจักรการทำความเย็นพื้นฐาน อุณหพลศาสตร์ของวัฎจักร หลักการทำความเย็นแบบการอัดไอ การดูดซึม การอัดเจ็ดไอน้ำ องค์ประกอบของระบบทำความเย็น เครื่องอัด ตัวระเหย เครื่องควบแน่น หอระบายความร้อน การควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบความเย็น การคำนวนภาระความเย็น การออกแบบระบบความเย็น หลักการทำความเย็นอุณหภูมิต่ำมาก การประยุกต์การทำความเย็นทางอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ยุทธนา  พลอยฉาย