คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลำดับ การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์ การฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือและกระบวนการศึกษาเครื่องควบคุมแบบลำดับที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้ การเขียนภาษาคำสั่งบูลลีน แลดเดอร์ไดอะแกรม และภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุม หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบควบคุมให้เหมาะสมกับการทำงานในแบบหรือลักษณะต่าง ๆ

อาจารย์ผู้สอน ผศ.พิศิษฐ์  บุญรอด