คำอธิบายรายวิชา

          บทนำเข้าสู่สถิตยศาสตร์ ระบบของแรง สมดุล แรงกระจาย โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ การวิเคราะห์โครงสร้าง แรงภายใน ความเสียดทาน งานเสมือน

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี