คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานและการนำเสนอ ได้แก่ การรายงานผลต่อการผลิต การรายงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การรายงานผลการตรวจซ่อมเครื่องจักรกล สภาพการทำงาน การเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานตลอดจนรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.ยุทธ  ไกยวรรณ์