คำอธิบายรายวิชา

         บทนำระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ลักษณะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ สมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เจิมธง  ปรารถนารักษ์