คำอธิบายรายวิชา

          การคำนวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ สมการพีชคณิตที่ไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีวัดผลต่างสืบเนื่อง ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะของเมตริกสมมาตร พหุนาม การประมาณค่า การหาอนุพันธ์ และอินทกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลายเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์

อาจารย์ูผู้สอน อาจารย์เจิมธง  ปรารถนารักษ์