คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับคำจำกัดความ นิยาม ส่วนประกอบ และการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของกระแส แรงดัน และกำลังไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฏของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์แบบโนดและเมซ วงจรสมมูลเทวินินและนอร์ตัน วงจรบริดจ์ วงจรแบ่งแรงดัน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด อุปกรณ์ไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า ผลตอบสนองกระแสตรงในสภาวะชั่วขณะ

อาจาย์ผู้สอน อาจารย์ กฤษณ์  ไชยวงศ์