คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การจัดการหน้าจอ การกำหนดสเกลและขนาดกระดาษเขียนแบบมาตรฐาน การป้อนค่าแบบต่าง ๆ คำสั่ง และฟังก์ชัน วัตถุ การกำหนดเลเยอร์ การกำหนดตัวอักษรการใช้เส้น การบันทึกและการแก้ไข การพล็อตงาน การเขียนแบบงาน 3 มิติเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วริยา  เย็นเปิง