คำอธิบายรายวิชา

          การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบวิศวกรรม 2 มิติ จนถึงการเขียนแบบโซลิด โมเดลลิ่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมออโตแคด และโปรแกรมโซลิดเวิกส์ ระบบแกนโคออดิเนต และกำหนดตำแหน่ง คำสั่งลากเส้นต่าง ๆ และคำสั่งการแก้ไข เช่น ลบ สำเนา ออฟเซต บล็อก อินเซท การกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สี ชนิดของเ้ส้น ชั้น การบอกขนาดมิติ การเขียนลายตัด การเขียนแบบจำลอง 3 มิติ เบื้องต้น และการเขียนโปรแกรมคำสั่ง

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ดวงฤดี  ชูตระกูล , อาจารย์กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี