เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงประวัติการทำประมง ประโยชน์ของสัตว์น้ำ ชนิดและความสำคัญทางเศรษฐกิจของการประมงในประเทศไทย หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ พระราชบัญญัติการประมงและเครื่องมือทางการประมง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและภูมิปัญญาการทำประมงท้องถิ่น