เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงลักษณะโครงสร้างและระบบต่าง ของปลา กายวิภาค และสรีรวิทยาพื้นฐานของปลา อนุกรมวิธานปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ